Sociální rehabilitace KAMARÁD

Služby Sociální rehabilitace KAMARÁD jsou poskytovány osobám s lehkým a středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 45 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Služba Sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytována ambulantní nebo terénní formou a je určena zájemcům z Jičína a přilehlých obcí.

Operační program Zaměstnanost.
IP Služby sociální prevence v královéhradeckém kraji IV,
reg číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052

Evropská unie, evropský sociální fond, operační program zaměstnanost

Popis služby

Klient si sám může (s ohledem na denní kapacitu služby) zvolit rozsah služeb podle svých potřeb.

V rámci sociální rehabilitace klienti nacvičují běžné denní činnosti a posilují již nabyté návyky a kompetence, které jsou nezbytné pro samostatný život v přirozeném prostředí.

Ambulantní forma

 • Provozní doba: od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 15:00 hod.
 • Místo: Sladkovského 111/Textilní 965 Jičín
 • Kapacita služby: 3 klienti

Terénní forma

 • Provozní doba: od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00 hod.
 • Místo: přirozené domácí prostředí klienta
 • Kapacita služby: 4 klienti

Posláním Sociální rehabilitace KAMARÁD je:

 • pomoci lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením dosáhnout co největší míry samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti,
 • posilováním osobních kompetencí, schopností a dovedností klientů podpořit zvládnutí samostatného života v jejich přirozeném prostředí

Sociální rehabilitace KAMARÁD si klade za cíl:

 • podporovat u osob s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením samostatnost, soběstačnost a nezávislost na rodině, dalších osobách či institucích
 • vést klienta ke zvládnutí samostatného života
 • umožnit jeho začlenění do většinové společnosti
 • zvýšit schopnost orientace klienta v oblasti zaměstnání, kultury a společenského života
 • podpořit klienta v plnohodnotném naplňování volného času

Zásadami poskytování služby sociální rehabilitace Kamarád jsou

 • navazování kontaktu je založené na principech důvěry, rovnoprávnosti, porozumění a vzájemném respektování
 • klient má možnost spolurozhodovat o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované služby
 • všechny činnosti jsou poskytovány dle individuálních potřeb konkrétního klienta

Z poslání a cílů Sociální rehabilitace KAMARÁD vycházejí také námi nabízené služby:

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • Nácvik péče o domácnost (např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování apod.)
 • Nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 • Nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • Nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 • Nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Informační servis a zprostředkovávání služeb

KAMARÁD JIČÍN z.s.

 • Sladkovského 111/ Textilní 965
 • 506 01 Jičín
 • IČO 68247125

Sledujte nás:

Stacionář a sociální rehabilitace - Kamarád Jičín