Vyjádření spolku Kamarád Jičín z.s.

Město Jičín rozhodlo po 12 letech bezproblémového provozu Denního stacionáře a Sociální rehabilitace Kamarád Jičín z.s. tomuto zařízení vypovědět

nájemní smlouvu na prostory stacionáře ve Vrchlického ulici. Rozhodnutí Rady města je odůvodňováno závěry veřejnoprávní kontroly odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která poukázala na pochybení stacionáře při neoprávněném dalším pronajímání nebytových prostor třetí osobě, tedy na porušení nájemní smlouvy a dále za skutečnost, že poskytovateli dotace nebyly v rámci provedené kontroly předloženy všechny jím požadované doklady. Důsledkem tvrzeného nesplnění povinnosti kontrolované osoby a tím porušení podmínek přidělení dotace je výzva k vrácení dotace ve výši cca 1.5 mil. Kč. Obojí shora uvedené kroky města Jičín fakticky znamenají likvidaci stacionáře.

Pokud jde o porušení nájemní smlouvy, pak jsme skutečně sepsali 22.12.2009 dohodu s třetí osobou, že v části námi užívaných prostor umístí svůj sběr prádla, které bude prvotně cca 1x týdně u nás vyzvedávat. Celkový výtěžek za dobu trvání smluvního vztahu činil 11 920,- Kč a byl řádně zaúčtován a použit pro zkvalitnění poskytovaných služeb klientům. V této souvislosti považujeme ovšem za zvláštní, že kontroly odboru sociálních věcí a zdravotnictví města tvrzené porušení nájemní smlouvy od r. 2009 při opakovaných, pravidelných kontrolách, prováděných 3 x ročně až do podzimu r. 2016 neodhalily a na porušování pravidel pro nájem nebytových prostor nás tak neupozornily. Měly přitom vždy k dispozici stejné doklady, jako výše zmíněná veřejnosprávní kontrola. Pokud by se tak stalo, jistě by nebyl problém vztah s třetí osobou upravit tak, aby k žádnému porušování našich povinností nemohlo docházet. Jen pro úplnost je třeba poukázat na skutečnost, že naše činnost mimo jiné byla pravidelně kontrolována dalšími orgány, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje počínaje, přes finanční úřad, Úřad práce, ČSSZ, inspektorát bezpečnosti práce a konče inspekcemi MPSV. Žádná z těchto kontrol za 12ti letou dobu působení stacionáře neodhalila žádné naše pochybení.

Pokud je nám vytýkáno, že jsme veřejnoprávní kontrole nepředložili veškeré požadované doklady pro vyhodnocení správnosti postupu při využívání přidělené dotace, pak také toto tvrzení města je třeba uvést na pravou míru. Skutečně jsme odmítli poskytnout kontrolujícímu všechny jím vyžadované doklady, ovšem z toho důvodu, že rozsah požadovaných dokladů výrazně překračoval rozsah kontroly čerpání přidělené dotace a rozhodně nebyl nezbytný pro posouzení správnosti využití dotace. Město Jičín po nás totiž požadovalo též předložení dokladů, které se vztahovaly k činnostem, na jejichž financování není používán příjem stacionáře z dotačního titulu, nýbrž jsou podle účetní evidence využívány jiné zdroje financování (sponzorské příspěvky, dary apod.). Dalším důvodem pro odmítnutí některý, podle nás nad rámec kontroly jdoucích požadavků byla prostá obava z porušení právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů fyzických osob.

Nicméně stacionář Kamarád Jičín je zde poměrně dlouhou dobu, poskytuje sociální služby klientům, kteří tyto služby potřebují a poskytuje je dobře. Protože nemáme co skrývat a protože jsme přesvědčeni o tom, že jsme nedopustili jednání, které je nám kladeno za vinu, jsme připraveni Městu Jičín zcela zpřístupnit veškeré naše účetnictví včetně všech původně požadovaných dokladů. Poté se podle našeho názoru ukáže, že postup města nebyl veden pouze deklarovanými úmysly, ale mohl být motivován také snahou pomoci jinému subjektu a tím obhájit množství investovaných veřejných prostředků.

Výbor Kamarád Jičín z.s.

KAMARÁD JIČÍN z.s.

  • Sladkovského 111/ Textilní 965
  • 506 01 Jičín
  • IČO 68247125

Sledujte nás:

Stacionář a sociální rehabilitace - Kamarád Jičín